White Enamel / White All-U.S. Custom Camaro - ziurtoys